کاربر مهمان
این سوال در 69روز پیش در گروه فرهنگ و تاریخ پرسیده شده

گمال چیست؟

در زبان کردی و لکی گمال چه معنی میده؟